Strona Główna
Władze Stowarzyszenia
Wysokość Opłat
Galeria
Kontakt
 
Zarząd Koła nr 17 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mieroszowie przypomina, że na podstawie § 19.1. p. pkt. 2 Statutu SEiRP członek Koła, który przez okres 6-ciu miesięcy z nieusprawiedliwionych przyczyn, zalega z opłatą składek zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia.Informacje bieżące Zarządu Koła OGŁOSZENIE

 


W dniu 05 lipca 2014 roku o godz. 18.00 Zarząd Stowarzyszenia organizuje zabawę taneczną w lokalu "Leśne Źródło" w Sokołowsku.


Koszt uczestnictwa to 35 zł od osoby  dla członków stowarzyszenia i osoby towarzyszącej. Pozostałe osoby zaproszone przez członków stowarzyszenia ponoszą opłatę w wysokości 60 zł od osoby.


Dla osób chcących przenocować w hotelu istnieje możliwość rezerwacji miejsc. W tym celu indywidualnie należy kontaktować się z właścicielem Andrzej Nowak tel. 512 117 989 (z uwagi na remont prawdopodobnie pokoje będą bez łazienki) i powołać się na imprezę.


Zapisy i wpłaty do dnia 22 czerwca 2014 roku.


kol. Antoni Grabowski, tel. 697 970 213

kol. Dariusz Kryska, tel. 609 709 088

kol. Marek Maślankiewicz, tel. 605-264-485

                                                           


Historia SEiRP Koła nr 17 w Mieroszowie 


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mieroszowie  zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 67 z późn. zm.) a także innych osób fizycznych i prawnych o których mowa w § 16 Statutu Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie założone zostało   18 listopada 2001 roku  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie. W zebraniu założycielskim uczestniczyli:

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiR w Jeleniej Górze Janusz Cyr oraz Vice Prezes Wacław Zarach. Mieroszowskie środowisko emerytowanych funkcjonariuszy reprezentowali: Bogumił Zieliński, Czesław Kusza, Dariusz Kryska, Czesław Smolak, Klemens Szczepański, Marian Waligóra, Leonard Przybysz, Bolesław Kryska i Albert Kędzierski.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia EiR RSW RP w trakcie przeprowadzonego jawnego głosowania wybrano Zarząd Koła nr 17.

Prezesem został wybrany kol. Bogumił Zieliński.  Do Zarządu Koła zostali również wybrani:

 kol. Czesław Kusza – Vice Prezes.

 kol. Dariusza Kryska – Sekretarz i Skarbnik.

 kol. Czesław Smolak  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W dniu  1 marca 2002 roku   Starosta Wałbrzyski Leszek Orpel, na podstawie § 40 pkt. 16 Statutu Stowarzyszenia EiR RSW RP oraz na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku) stwierdził powstanie Koła nr 17 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w budynku Komisariatu Policji w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego 32.


Główne cele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych


Zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy ich warunków socjalno - bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju;

Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów policyjnych stowarzyszonych w kole nr 17 w Mieroszowie;

Ochrona interesów członków Stowarzyszenia  w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej;

Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów policyjnych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji;

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


GALERIA 2010Gospodarstwo Agroturystyczne"Rajska Dolina"

Nowaczyk Aleksander

Łączna 25, 58-350 Mieroszów

 

tel. 074-845-87-56, 074-880-11-83http://www.rajskadolina.prv.pl/


 
     

TERMINARZ

ZEBRAŃ

CZŁONKOWSKICH

w 2014 ROKU

 
 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków SEiRP Koła    nr 17 w Mieroszowie w sprawie planu pracy Koła ustalono następujący terminarz  zebrań członkowskich w 2014 roku :


 

7 marca 2014 roku

9 maja 2014 roku

5 września 2014 roku

9 listopada 2014 roku

           
          

Rozpoczęcie zebrania

godz. 17.00

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEiRP Koło nr 17 w Mieroszowie< admin Marek Gonera ©  m.gonerss@wp.pl  ©  >Zarząd GłównySEiRP ZG Warszawa